Canal Intern d'Informació de FARO

Canal de l'Informador de Faro Barcelona

 

Els valors de FARO BARCELONA són la columna vertebral del nostre negoci, la integritat, la professionalitat i transparència; el respecte i el rigor són la nostra raó de ser.

En la nostra Companyia, el compliment dels requisits legals i reglamentaris és imprescindible en tots els àmbits per a operar en el nostre dia a dia.

Amb la finalitat que qualsevol persona: empleats, col·laboradors interns i externs, i altres interessats, puguin informar i afrontar de bona fe els possibles incompliments que detectin en relació amb l'activitat de FARO BARCELONA, es posa a la seva disposició el Canal de l'Informant de la Companyia.

El canal està disponible les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, a través de les següents vies d'accés (en la mesura que sigui possible, identifiqui a quina entitat o negoci es refereix la seva informació).

 

En compliment del que s'estableix a la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, FARO BARCELONA ha implantat un Sistema Intern d'Informació.

Aquest sistema compleix amb la finalitat de la citada Llei permetent que, a través d'aquest Canal, les persones físiques a les quals es refereix l'article 3 puguin informar sobre alguna de les accions o omissions previstes a l'article 2, principalment infraccions del Dret de la UE i infraccions penals o administratives greus o molt greus, quedant protegides davant de possibles represàlies.

El Canal Intern d'Informació de FARO BARCELONA possibilita, entre altres vies, la comunicació d'aquestes infraccions per escrit o per missatge de veu de manera telemàtica, mitjançant una aplicació informàtica que garanteix la protecció de la identitat de l'informador, la confidencialitat de les informacions i la protecció de dades. Entre les mesures de protecció de l'informador, destaquen la possibilitat de presentar les informacions de manera anònima o la renúncia a comunicar-se amb el Responsable del Sistema després de la presentació de la informació.

La presentació de la comunicació ha d'anar acompanyada del suport probatori adequat, és a dir, de dades contrastables i, si escau, de la documentació que es consideri necessària per poder provar la informació comunicada.

L'informador ha d'anonimitzar els documents i les dades relacionades amb la informació comunicada amb l'objectiu de mantenir-ne la confidencialitat, sense perjudici d'aquelles que siguin mínimament necessàries per dur a terme la investigació.

Les informacions que es presentin a través d'aquest Canal han de limitar-se a les infraccions que es estableixen a l'article 2 de la Llei 2/2023.

Canals externs d'informació

El Canal de l'Informador de FARO és la via preferent per informar sobre possibles incompliments relacionats amb la Companyia. Sense perjudici d'això, i especialment en els casos en què la infracció no es pugui tractar de manera efectiva o l'informador consideri que hi ha risc de represàlia, també existeixen canals externs d'informació davant les autoritats competents i, si s'escau, davant les institucions, òrgans o organismes de la Unió Europea, a disposició dels informadors.

 

En aquest sentit, es podrà informar a través dels següents canals externs d'informació:

En el cas de la Comunitat Autònoma de Catalunya, a través del canal d'informació posat a disposició per part de l'Oficina Anti Fraus, òrgan que assumeix les funcions com a Autoritat Independent de Protecció a l'Informador.

 

Principis i procediment del canal de l'informador

Objecte i principis, procediment i Privadesa del canal de l'informador.

Aquest document té la intenció d'informar sobre el Procediment i la Privadesa del Canal de l'Informador, o Canal Ètic (d'ara endavant el “Canal”)

En l'ànim de les bones pràctiques i amb l'objectiu de complir les normatives legals, vam decidir establir un sistema tant per a la presentació com per a la gestió de queixes, reclamacions o denúncies vinculades amb possibles conductes irregulars o lloables per part d'un membre de la nostra entitat. Per això es habilita aquest Canal per a la comunicació de les mateixes.

En base a la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, en la seva transposició al dret espanyol de la Directiva (UE) 1937/2019 del 23 d'octubre de 2019, més coneguda com a Llei whistleblower, i tenint en compte el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, s'implementa el següent mètode d'informació de denúncies internes, en el qual es porten a terme qüestions a destacar com: l'admissió de denúncies anònimes, l'opció de preservar la identitat i la confidencialitat de les dades de les persones afectades en el procés d'informació i, especialment, les dades de la persona que hagués informat dels fets si aquests haguessin optat per fer-ho de manera no anònima.

 • Comunicacions de bona fe. Els usuaris del Canal han de fer un ús responsable del mateix, no estant permesa la realització de denúncies infundades o de mala fe, podent derivar-se, en aquest cas, les accions legals i/o de caràcter disciplinari que resultin d'aplicació.
 • A més, l'exposició de fets que realitzi l'informador ha de ser respectuosa i mantenir el degut decor. L'Organització no es fa responsable dels comentaris despectius que l'informador pugui fer contra ningú.

Índex

 

 1. Introducció
 2. Procediment Canal de l'Informador
 3. Contingut mínim de la denúncia
 4. Protecció de l'informador
 5. Dades de caràcter personal

 

1. Introducció

En el marc de la implantació del sistema de Cumpliment Normatiu, la nostra entitat estableix per a tots els usuaris un Canal de l'Infòrmat, amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol conducta irregular, il·lícita o delictiva. Mitjançant aquest canal, empleats, proveïdors, clients, col·laboradors o qualsevol persona que ho desitgi, pot informar sobre qualsevol situació o indici que impliqui la comissió d'un delicte o un incompliment de la legislació vigent. Aquest canal, a més de servir per comunicar possibles irregularitats, és un instrument necessari perquè el Codi Ètic i/o el Codi de Conducta cobreixin tota la seva vigència i possibilitin la millora contínua dels protocols i polítiques de prevenció, normes de transparència i altres normatives internes.

Us preguem que abans de procedir a realitzar la comunicació, llegiu atentament i us recordem la possibilitat de realitzar, si ho desitgeu, la comunicació de forma verbal, pel que podeu sol·licitar-ho a través d'aquest mateix formulari per concertar una cita, per a la qual són imprescindibles les vostres dades de contacte.

 

2. Procediment del Canal de l'Informador

 El Departament responsable, un cop rebuda la comunicació, verificarà que no hi ha cap incompatibilitat i procedirà a obrir l'expedient, decidint de forma motivada si cal realitzar una investigació o si cal arxivar-la per la seva irrelevància o escassa credibilitat.

 • Abans de 7 dies es notificarà que han rebut la comunicació a la persona que la realitza mitjançant les dades facilitades de contacte o a través de la plataforma en cas de comunicació anònima.
 • El Departament responsable designarà un instructor que podrà ser intern o extern, unipersonal o pluripersonal, en funció de les necessitats del cas. A més, el Comitè podrà adoptar mesures de caràcter cautelar amb la finalitat de protegir l'informador, evitar que continuï produint-se una activitat il·lícita, impedir la destrucció de proves i que es produeixi un dany greu o irreparable.
 • Després de realitzar la investigació, l'instructor elaborarà un informe amb conclusions, en el qual constarà si es consideren oportunes les sancions recomanades i les mesures.
 • L'informe es elevarà a l'Òrgan decisor, que podrà variar en funció de la gravetat dels fets i de les persones implicades. L'Òrgan designat podrà ser el Comitè d'Ètica o el Consell d'Administració. Un cop reunit i estudiat el cas, prendrà de forma motivada les sancions i mesures que consideri.
 • Abans de tres mesos s'haurà de donar resposta.

3. Contingut mínim de la comunicació:

 • Tria una referència d'expedient per poder fer futures consultes de forma anònima i informar-te sobre els resultats de la investigació.
 • Exposició sucinta dels fets, arguments i/o proves.
 • Persona o col·lectivitat que es consideri com a possible responsable de la irregularitat.
 • Nom i cognoms i manera de contactar en cas de desitjar ser informat.

4. Protecció de l'informador

L'entitat establirà totes les mesures necessàries per protegir l'informador de qualsevol tipus de represàlia, com ara suspensió, acomiadament, destitució o mesures equivalents; degradació o denegació de promocions; denegació de formació, avaluació o referències negatives respecte als seus resultats laborals, etc. De la mateixa manera, s'adoptaran mesures de suport, com ara informació i assessorament gratuïts. Mesures de protecció davant de represàlies, com ara l'atribució de responsabilitat respecte a l'adquisició o l'accés a la informació comunicada/revelada.

 

5. Dades de caràcter personal

Les dades proporcionades a través del Canal de l'Informador seran tractades garantint la confidencialitat de les informacions rebudes i només tindran accés a les mateixes aquelles persones designades per desenvolupar aquestes funcions. No obstant això, serà lícit el seu accés per altres persones o fins i tot la seva comunicació a tercers quan sigui necessari per a l'adopció de mesures disciplinàries o per a la tramitació dels procediments judicials que, si s'escau, procedeixin.

Es prendran les mesures necessàries per preservar la identitat i garantir la confidencialitat de les dades corresponents a les persones afectades per la informació subministrada. Les dades seran conservades al sistema d'informació durant un màxim de 3 mesos, a partir d'aquest moment únicament podran ser conservades amb la finalitat de deixar evidència del funcionament del model de prevenció de la comissió de delictes i d'exercir o defensar-se d'una acció judicial. La informació dels expedients que hagin estat arxivats sense obrir investigació només podrà ser conservada de forma anonimitzada. Si desitja saber-ne més sobre el tractament de les seves dades i sobre els seus drets reconeguts en el Reglament Europeu de Protecció de Dades, si us plau, consulteu la nostra Política de Privacitat a la nostra pàgina web.

 

ACCEDIR AL CANAL INTERN D'INFORMACIÓ DE FARO BARCELONA

 

Canal de l'Informador